Algemene voorwaarden

Identiteit

van de ondernemer: Brasserie Edelweiss
Handelend onder de naam: Brasserie Edelweiss
Vestigingsadres: Westerwater 4 2651JN BERKEL&RODENRIJS
Telefoonnummer: 010-5148169
KvK-nummer: 27302591
BTW-identificatienummer: 265947248B01

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Brasserie Edelweiss. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Brasserie Edelweiss te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen

door en prijzen van Brasserie Edelweiss zijn vrijblijvend. Brasserie Edelweiss accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Brasserie Edelweiss behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij een van de winkels van Brasserie Edelweiss. Bij bezorging worden geen extra kosten in rekening worden gebracht. Vanaf een bedrag van 30 Euro word bezorgd.

Diensten

De dienst

die www.brasserie-edelweiss.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van gerechten, wijn, koffie, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Lansingerland.

Brasserie Edelweiss behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten

Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.

Besteltijd

De klant kan van dinsdag tot en met zaterdag van 12:00 – 20:30 uur bestellen voor afhalen of bezorgen voor dezelfde dag. Op zondag en maandag levert Brasserie Edelweiss in principe geen producten, tenzij anders met de klant overeengekomen. Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. www.brasserie-edelweiss.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

Brasserie Edelweiss is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de bezorger de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

Levertijden en bezorgen

Brasserie Edelweiss zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Brasserie Edelweiss ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Indien de goederen bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de goederen bij de receptie is afgeleverd zijn is Brasserie Edelweiss niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren. Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Brasserie Edelweiss daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brasserie Edelweiss de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Brasserie Edelweiss zijn aangemeld.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden.

Betaling

Alle bestellingen via de website www.brasserie-edelweiss.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die Brasserie Edelweiss in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Brasserie Edelweiss worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Overmacht

In geval van overmacht heeft Brassie Edelweiss het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Brasserie Edelweiss gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten

Overal worden fouten gemaakt. Brasserie Edelweiss doet er alles aan de bestellingen en
leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen
dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via
de vermelde contactgegevens op de website. Brasserie Edelweiss neemt elke klacht
uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen twee dagen behandelt.

Aansprakelijkheid

Brasserie Edelweiss is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brasserie Edelweiss is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brasserie Edelweiss komen. Brasserie Edelweiss draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brasserie Edelweiss eveneens geen verantwoordelijkheid. Brasserie Edelweiss is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brasserie Edelweiss, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brasserie Edelweiss Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Brasserie Edelweiss uitgesloten. Brasserie Edelweiss is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Brasserie Edelweiss. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen

De klant van Brasserie Edelweiss dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Brasserie Edelweiss geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Brasserie Edelweiss garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brasserie Edelweiss en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.